Health Management Platform 

Bouwen aan de zorg van morgen

Portavita Health Management Platform

Binnen de zorg voor uw patiënten speelt ICT een steeds belangrijkere rol. Door het diverse aanbod van gefragmenteerde ICT-oplossingen lijkt het steeds moeilijker om hierin de juiste keuzes te maken.

Ook u heeft vast één of meerdere van de volgende vragen:

 • Hoe organiseren we de zorg op regionaal- en wijkniveau?
 • Op welke wijze kan ICT mij eenvoudig en gericht ondersteunen bij overleg, preventie en behandeling?
 • Hoe identificeer ik in mijn organisatie/praktijk en regio populaties met een verhoogd risico?
 • Hoe informeer en betrek ik anderen die bij de zorg betrokken zijn en de zorgconsument?
 • Hoe kan ik sneller inspelen op de eisen en wensen die door partijen aan mij als zorgverlener gesteld worden?
 • Hoe renderen de investeringen die in de ICT plaatsvinden?

Portavita is overtuigd dat de antwoorden besloten liggen in een goede visie vanuit de gebruikersorganisaties, een door partijen omarmd regionaal platform en ruime aandacht aan begeleiding van de gebruikers. Partijen werken daarbij zo veel als mogelijk in hun eigen systeem en daar waar noodzakelijk samen in een regionaal platform dat voor alle betrokkenen en gebruikers waarde toevoegt. Hierbij wordt invulling gegeven aan het platform voor samenwerking zoals beschreven in het NHG-visiedocument.


Health Management Platform

Het Health Management Platform van Portavita bestaat uit drie componenten:

 1. Een analyse-omgeving, waarin vanuit meerdere bronnen gegevens van patiënten kunnen worden opgeslagen met de mogelijkheid om cohorten te analyseren en te selecteren. De data komen uit Portavita en bijvoorbeeld het HIS, ZIS en het lab. Analyses en rapportages kunnen gemaakt worden op populaties binnen de praktijk, wijk en regio.

 2. Binnen het platform voor ‘Samenwerking’ kunnen meerdere betrokkenen frequent informatie delen en met elkaar geïntegreerde persoonsgerichte zorg leveren. Het platform voorziet daarbij in:

  • een patiëntendossier met vastlegging van een Individueel Zorgplan, individuele streefwaarden en diverse medische gegevens en deze te delen met alle betrokkenen;
  • ondersteuning van disease- en populatiemanagementprogramma’s zoals Diabetes, Antistolling, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg. Voor de huisarts biedt Portavita de mogelijkheid om de data van alle patiënten vanuit het HIS over te nemen in het Health Management Platform. Hierdoor kan de huisarts eerder genoemde behandelingen ook in het HIS registreren.
  • de mogelijkheid om flexibel nieuwe episodes/zorgpaden te ondersteunen en alle betrokkenen aan te sluiten bij deze episodes/zorgpaden;
  • samen te werken met andere professionals in de wijk/regio en daarover regie uit te oefenen;
  • makkelijker het MDO en de medicatiereview inhoud te organiseren en met betrokkenen te communiceren middels een berichtensysteem.
 3. Een e-health-omgeving voor de patiënt die het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in het eigen behandeldossier, via de patiëntentoegang of de app en die gebruik kan maken van een berichtensysteem.

Graag gaat Portavita met u het gesprek aan om te bespreken hoe wij u het beste kunnen ondersteunen bij uw doelen.

Hebben wij uw interesse gewekt of wilt u meer weten?