Ten behoeve van de behandeling van patiënten wordt er door alle betrokkenen een grote hoeveelheid relevante data vastgelegd. Tevens wordt er relevante medische data van derde systemen gebruikt zoals uitslagen van diagnostisch onderzoeken, zelf gemeten klinische waarden en in toenemende mate relevante genetische informatie en bio markers.

In de systemen van Portavita wordt deze data conform internationale standaarden vastgelegd. Denk daarbij aan IHE, HL7 en codering systemen zoals SNOMED International en van de NHG.

Om de administratieve lasten voor onze gebruikers te verminderen heeft Portavita er voor zorg gedragen dat zonder extra handelingen uit de basis registratie alle relevante informatie kan worden verkregen. Denk daarbij aan kwaliteitrapportages, facturatiebestanden en procesinformatie.  

Daarnaast kan het analyseren en hergebruiken van deze data voor medisch onderzoek leiden tot verbeterde inzichten omtrent ziektebeelden en verhoging van de effectiviteit van de behandeling.

Portavita heeft er voor gekozen om voor het verzamelen, bewerken, en analyseren van medische data een aparte organisatie te starten genaamd MGRID. Dit zusterbedrijf van Portavita richt zich volledig op het veilig verzamelen, opslaan en voor analyse beschikbaar stellen van medische data.

Ook in het Europese AXLE maakt Portavita van dit “Clinical Data Warehouse” gebruik.