Eind april zijn gebruikers van Portavita Ouderenzorg bijeen gekomen om ervaringen, wensen en toekomstvisies rondom het dossier Ouderenzorg te delen. Intensief samenwerken, eenvoudig delen van informatie en op het juiste moment hier inzicht in krijgen is cruciaal voor zorgverleners. Deze intensievere samenwerking, ook met grotere thuiszorg- en V&V-organisaties en de tweede lijn, vraagt een optimalisatie van het Portavita KIS en meer aandacht voor de implementatie en ondersteuning van de genoemde nieuwe gebruikers.

Daarnaast is aangegeven dat er meerwaarde zit in het verbeteren van de communicatie met de mantelzorger door gebruik te maken van de patiëntentoegang. Deze mantelzorger heeft vanaf heden toegang tot het Individueel Zorgplan (IZP) van de kwetsbare oudere.

Mede op basis van de ingebrachte ervaringen en visie kan Portavita beter inspelen op de behoefte in de markt en prioriteit geven aan de wensen om het dossier verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Sinds begin 2014 ondersteunt Portavita met de module Ouderenzorg de zorgverleners en mantelzorgers rondom het in kaart brengen van de problemen van de kwetsbare ouderen. Een onderdeel hiervan is het Individueel Zorg Plan. Hierin krijgen alle geautoriseerde betrokkenen op een eenduidige manier inzicht in de problemen, doelen, acties en evaluaties van  de patiënt/cliënt.

Bij de behandelen van kwetsbare ouderen blijkt hoe belangrijk het is om samen te werken en informatie makkelijk te kunnen delen. In het artikel: ‘Kwetsbare ouderen beter in beeld met KIS’ in ICT-magazine, vertelt Eric Scheppink, directeur van de zorggroep IZER, wat de essentie van ketenzorg is en hoe zij de kwetsbare ouderen in kaart hebben gebracht.