ICT-platform Portavita Antistolling basis voor gestructureerde behandeling.

De behandeling van antistollingspatiënten op Curaçao verliep in het verleden verre van vlekkeloos. Artsen werkten vaak langs elkaar heen en er vond vrijwel geen enkele vorm van afstemming of coördinatie plaats. Met als gevolg dat patiënten regelmatig de verkeerde behandeling kregen, hetgeen soms tot zeer ernstige complicaties leidde. Sinds de oprichting van de ADC Trombosedienst in 2003 is de situatie sterk verbeterd. In 2015 werd het bestaande ondersteunende systeem TROMIS, vervangen door TROMIS/2, gebaseerd op het Portavita Health Management Platform voor Antistolling, en daarmee heeft de ADC Trombosedienst een nieuwe kwaliteitsslag gemaakt.

Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) op Curaçao, het grootste laboratorium op het eiland, verricht een grote diversiteit aan onderzoeken en heeft als enige een Trombosedienst.  Zo’n 15 jaar geleden werd, op initiatief van een tweetal specialisten (cardioloog en internist), vanuit het ADC gestart met het opzetten van deze Trombosedienst. Inmiddels werken er 5 personen als doseeradviseur/in de administratie en bij toerbeurt is er ‘s middags ook altijd een arts werkzaam. De trombosedienst behandelt circa 1.600 patiënten. De behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT).

Betere zorg

Op Curaçao kunnen patiënten willekeurig hun arts en apotheker kiezen. Zij kunnen ook door verschillende artsen behandeld worden die - los van elkaar - antistollingsmedicatie voorschrijven. Deze medicatievoorschriften stroken niet altijd met elkaar, wat de nodige risico’s op complicaties met zich meebrengt. Dankzij het gebruik van het ICT-platform Portavita Antistolling kan de antistollingsbehandeling veel beter worden gestroomlijnd. Alle informatie is in één overzicht beschikbaar voor alle betrokkenen, die hier tevens opmerkingen bij kunnen plaatsen. Daarnaast worden alle gegevens rechtstreeks in het Portavita systeem ingevoerd, waardoor de informatie veel accurater is. Door dit alles is de kwaliteit van zorg sterk verbeterd.

Stella Thissen, groepshoofd van de ADC Trombosedienst: ‘Bij de start van de trombosedienst was circa 36% van de patiënten goed ingesteld. Na een jaar zat 68% van de patiënten binnen de INR streefwaarden. Dit betekent dat 7 van de 10 complicaties, zoals tromboses en embolieën, voorkomen worden. Inmiddels is de ADC Trombosedienst lid van de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten)’.

ISO gecertificeerd

Na het in gebruik nemen van het Portavita Health Management Platform voor Antistolling heeft het ADC al haar processen en procedures vastgelegd in een kwaliteitssysteem conform ISO 15189. Hiermee voldoet het ADC aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en zijn de patiënten verzekerd van een constante kwaliteit.

Ketensamenwerking

Zowel direct als indirect zijn er veel verschillende disciplines betrokken bij de antistollingsbehandeling. Curaçao kent geen Ketenzorg zoals in Nederland. De trombosedienst heeft daarom haar eigen afspraken voor ketenzorg opgesteld. Het Portavita systeem ondersteunt deze ketensamenwerking op allerlei vlakken. Zo kunnen bijvoorbeeld huisartsen, specialisten en verpleegkundigen in zorginstellingen, toegang krijgen tot het systeem. Hiermee krijgen zij inzage in de antistollingsbehandeling en in mogelijke risicofactoren, waardoor zij hier beter op kunnen anticiperen. Curaçao heeft een begin gemaakt voor inzage door artsen en zal dit in de toekomst verder gaan uitbreiden. Daarnaast kunnen eenvoudig lijsten uit het systeem gedownload worden, die vervolgens gedeeld kunnen worden met de verschillende disciplines. Dit leidt eveneens tot meer inzicht en betrokkenheid.

Implementatie

Voor het opstellen van het implementatieplan is allereerst een quickscan uitgevoerd. Hierbij werd een analyse gemaakt van de bestaande situatie. Hoe lopen de communicatiestromen? Welke samenwerkingen zijn er? Hoe ziet de technische infrastructuur er uit? Vervolgens is er een key-user training gegeven en is samen met de key-users de vertaalslag gemaakt van het bestaande proces naar het nieuwe proces. Daarna vond de technische implementatie plaats. De data is geconverteerd, het ICT netwerk en de werkplekken zijn geschikt gemaakt en er zijn performance testen uitgevoerd. Twee weken van tevoren werden alle overige medewerkers getraind, waarna het systeem, met ondersteuning van Portavita, live is gegaan. Alex Roose, huisarts en medisch leider bij de Trombosedienst: ‘Voordat we van start gingen met het systeem, heb ik een week meegedraaid bij de Trombosedienst in Apeldoorn. Dit heeft ons een enorme voorsprong gegeven bij de implementatie en kan ik dan ook iedereen aanbevelen!’

Speciaal voor Curaçao

Ieder land heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Het Portavita systeem is flexibel aanpasbaar hierop. Omdat Curaçao geen systeem van postcodes kent, worden de doseerkaarten geadresseerd op geocode in plaats van huisnummer/postcode. Daarnaast is de doseerkaart beschikbaar in het Nederlands en in het Papiamento.

Toekomst

Het internet op Curaçao wordt steeds stabieler. Ook het smartphone-bezit groeit snel. Naar de toekomst toe wil de ADC Trombosedienst dan ook de digitale mogelijkheden van het Portavita platform verder gaan benutten. Artsen kunnen steeds eenvoudiger vanuit huis werken, zorginstellingen kunnen toegang krijgen om doseerkaarten zelf te printen en ook patiënten zullen op termijn via een speciale portal toegang kunnen krijgen tot hun gegevens.